1. Werking

1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ALASKA POLLOCK (gevestigd te Prinsengracht 171, Amsterdam)  en de partij die ALASKA POLLOCK de opdracht verstrekt tot het leveren van een artistieke prestatie van de artiest of artiesten, zoals omschreven in de overeenkomst (hierna te noemen: de "opdrachtgever").

1.2 Van deze bepalingen afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van opdrachtgever, binden ALASKA POLLOCK niet tenzij uitdrukkelijk door ALASKA POLLOCK aanvaardt.

1.3 Niet alleen ALASKA POLLOCK maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene bepalingen een beroep doen.

1.4 Deze algemene bepalingen zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

1.5 Deze algemene bepalingen blijven van kracht indien ALASKA POLLOCK geheel of gedeeltelijk van naam, rechtspersoon of samenstelling verandert.

2.1 Totstandkoming

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van ALASKA POLLOCK, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

2.2 ALASKA POLLOCK zal de overeenkomst met opdrachtgever zo snel mogelijk op schrift vastleggen en aan de opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat deze overeenkomst binnen 2 dagen volledig ondertekend bij ALASKA POLLOCK  in het bezit is.

2.3 Indien ALASKA POLLOCK de overeenkomst niet binnen 2 dagen van opdrachtgever retour heeft ontvangen, heeft ALASKA POLLOCK het recht de overeenkomst te beëindigen, behoudens recht op nakoming en zonder schadeplichtig te worden, mits zulks op een redelijke termijn aan opdrachtgever wordt medegedeeld.

3. Betaling

3.1 Ten behoeve van de betaling ontvangt opdrachtgever een factuur uit naam van ALASKA POLLOCK,

3.2 Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling door opdrachtgever 14 dagen na afloop van het optreden geschied te zijn.

3.3 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim. ALASKA POLLOCK heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen. 

3.4 Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

4. Aansprakelijkheid

4.1 ALASKA POLLOCK kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van ALASKA POLLOCK. In het geval op ALASKA POLLOCK enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.

4.2 Bij het inschakelen van derden ter uitvoering van opdrachten zal ALASKA POLLOCK steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ALASKA POLLOCK is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. ALASKA POLLOCK gaat ervan uit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

4.3 ALASKA POLLOCK is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.

4.4 Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door ALASKA POLLOCK en/of door haar aangewende derden aan opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het optreden van de artiest. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle betreffende stukken en riders.

4.5 In het geval van overmacht zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake.

4.6 Indien opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden, heeft ALASKA POLLOCK het recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden te voldoen en het optreden als gevolg van deze tekortkoming niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is ALASKA POLLOCK gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag te betalen.

4.7 Indien één der partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens in het geval van overmacht, zal zij verplicht worden een boete aan de wederpartij te betalen overeenkomstig het bedrag dat aan opdrachtgever gefactureerd is voor het betreffende (inclusief BTW). Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de tekortschietende partij.

5. Annulering

5.1 Opdrachtgever is gerechtigd te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van de afgesproken overeenkomst/opdracht door Opdrachtgever wordt vergoed:
a) in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 100 dagen voor de productiedatum, 50% van het honorarium;
b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 100 dagen en 25 dagen voor de productiedatum, 75% van dat honorarium;
c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 25 dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium.

6. Verhindering van Geëngageerde

6.1 Indien de Geëngageerde is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal ALASKA POLLOCK:
a) in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
b) in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
c) indien ALASKA POLLOCK en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten. ALASKA POLLOCK is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de Geëngageerde.

7. Veiligheid

Opdrachtgever draagt zorg voor plaatsing van stevige dranghekken en/of soortgelijke middelen om het publiek op afstand te houden over de gehele breedte van het podium, 6 dranghekken rond de mengpanelen op minimaal 50 cm van de apparatuur en rond de merchandising stand. Dranghekken en/of soortgelijke middelen voor het podium dienen van stevige afstandhouders te worden voorzien, of geschaard te worden geplaatst om verschuiven te voorkomen. Iedere schade aan apparatuur, instrumenten en andere eigendommen van de artiest of de door de artiest ingehuurde materialen, veroorzaakt door publiek, de opdrachtgever of diens personeel, is voor rekening van opdrachtgever. Bij schade aan de door de artiest ingehuurde apparatuur, wordt de opdrachtgever door het verhuurbedrijf direct aansprakelijk gesteld. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: voldoende beveiliging tegen molesteren van de artiest, de apparatuur en de instrumenten.

8. Overige

8.1 De opdrachtgever verplicht zich met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten, tot de afdracht aan ALASKA POLLOCK BUMA/STEMRA. De opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan SENA met betrekking tot de exploitatie van naburige rechten.

8.2 Indien opdrachtgever geluid- en/of beeldopnamen wenst te maken van het optreden, is vooraf toestemming van ALASKA POLLOCK nodig. In het geval opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen van artiest heeft gemaakt, zal opdrachtgever op verzoek van ALASKA POLLOCK kosteloos een kopie van de opnamen aan ALASKA POLLOCK verstrekken welke opnamen door ALASKA POLLOCK gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.

8.3 Artiest behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ALASKA POLLOCK heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

8.4 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van artiest en erkent dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan door artiest bepaald wordt.

8.5 Artiest heeft het recht, een half uur voor, tot een half uur na het optreden, (zelf meegebrachte) muziek over het P.A.-systeem af te spelen.

8.6 De catering moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde hospitality rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.

8.7 Het licht en geluid van het optreden moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde technische rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.

8.8 Tijdens de soundcheck mag er geen publiek (met uitzondering van personeel) aanwezig zijn.

8.9 Het podium dient voor aanvang, tijdens en na het optreden goed bereikbaar zijn per voertuig. Dat wil zeggen dat er een verharde ondergrond aanwezig is of voorzien is van harde ijzeren platen tot 10 meter loopafstand van het podium.

8.10 Deze overeenkomst en/of het optreden van artiest zal niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of maatschappij zonder schriftelijke toestemming van ALASKA POLLOCK. Tevens komen partijen overeen dat opdrachtgever de artiest niet kan en zal verplichten tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de artiest.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en ALASKA POLLOCK wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en ALASKA POLLOCK voortvloeien kunnen ter beslechting aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd, nadat is gebleken dat het geschil niet met behulp van een mediator is op te lossen.

9.2 ALASKA POLLOCK is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

9.3 ALASKA POLLOCK is gerechtigd de bepalingen van deze algemene bepalingen te wijzigen.